میز کار پیمانکار

میز کار

پیمانکار عمومی (انگلیسیGeneral contractor) به سازمان یا گروهی ازسازمانها (مشارکت/کنسرسیوم) گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر که کارفرما نام دارد قرارداد امضاء می‌کند تا یک پروژه را از مرحله صفر (Green Field) تا تحویل نهایی FA به انجام برساند، دامنه خدمات وی می‌تواند شامل مهندسی و طراحی، تهیه مدارک فنی، (پیگیری) ساخت و نصب تجهیزات، ساختمان و اجرا، نصب و پیش راه اندازی، راه اندازی، مدیریت پیمان، تحویل موقت ودائم و حتی بخشی از مرحله بهره‌برداری باشد.

پیمانکاران موظف هستند جهت فعالیت‌های پیمانکاری، اقدام به اخذ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار بنمایند. همچنین مدیر عامل باید دوره ایمنی کارفرمایی را بگذراند.